กระดานสนทนาทั้งหมด
    ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง  
สภาพทั่วไป
สำนักงานปลัด
ตราสัญลักษณ์
กองคลัง
กองช่าง
บริการขั้นพื้นฐาน
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สภาพทางสังคม
งานป้องกันการทุจริตและประพฤติไม่ชอบ ของ อบต.ถืมตอง
สภาพเศรษฐกิจ
วิสัยทัศน์
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบล
ประกาศ อบต.ถืมตอง เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความสุจริต
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริต ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงานของผู้บริหาร
facebook อบต.ถืมตอง
ช่องทางร้องเรียน-ร้องทุกข์
การจัดการองค์ความรู้ในองค์ความรู้ (km)
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ด้าน อนามัย สาธารณสุข
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อ อบต.ถืมตอง
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง
6 เคล็ดลับช่วยประหยัดไฟ
รายงานผลการลดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
งานหน่วยตรวจสอบภายใน
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  มุมอาเซียน
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 งานกิจการสภา อบต.ถืมตอง
 งานจัดเก็บรายได้
 งานบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ กองคลัง
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 นโยบายและกรอบแนวทางการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 สื่อประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า
 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
 แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ อบต.ถืมตอง
 สื่อประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม
 ชุดหนังสือ แนวทางการพัฒนานโยบายด้านเอดส์
 มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง
 แผนปฏิบัติการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง
 ประกาศผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง
 สื่อประชาสัมพันธ์ ลดปริมาณขยะด้วยหลักการง่ายๆ สามประการ 3Rs
 กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ
 วารสารประชาสัมพันธ์ อบต.ถืมตอง
 รายงานผลกการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ราชวงศ์จักรี ผลิตโดย โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนดำเนินงานประจำปี
 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
 แผนปฏิบัติการและป้องกันการทุจริต
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (รอบ 12 เดือน)
 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อบต.
 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
 กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและปฏิบัติงานของ อบต.
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 คู่มือประชาชน
 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้ยึดถือปฏิบัติ
 
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 สรุปคะแนนการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง
 E -Service
 ตารางการปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอย
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 ช่องทางรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ การคัดแยกขยะและบริหารขยะเปียกในครัวเรือน ปีงบประมาณ 2566
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 การประเมินผลและรายงานผลนโยบาย No Gift Policy
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ของ อบต.ประจำปี
 ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลถืมตอง
 ประชาสัมพันธ์การทิ้งขยะอันตราย ตามโครงการ "จังหวัดสะอาด" องค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง
 แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงานประจำปี
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
ผล�ารจัดซื้อจัดจ้าง
______________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศผูชนะ-เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านวังฆ้อง หมู่ที่ 3  doc120230525092942.pdf   23-05-2566  10  1
2   ประกาศ-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566  doc120230427154129.pdf   31-03-2566  25  3
3   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566  doc120230418161300.pdf   31-03-2566  31  6
4   ประกาศผู้ชนะ-ปรับปรุงแนวท่อประปาพร้อมติดตั้งประตูน้ำ บ้านถืมตอง หมู่ที่ 1  doc120230308111014.pdf   08-03-2566  59  4
5   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566  doc120230418161131.pdf   28-02-2566  30  3
6   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566  doc120230418161010.pdf   31-01-2566  29  3
7   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2565  doc120230418160758.pdf   29-12-2565  31  4
8   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565  doc120230510155944.pdf   30-11-2565  18  9
9   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565  doc120230418160558.pdf   31-10-2565  31  5
10   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565    12-10-2565  31  1
11   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ก่อสร้างถนนคสล.บ้านกิ่วป่าห้า หมู่ที่ 5  doc120230215172103.pdf   28-12-2564  74  1
12   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ก่อสร้างถนนคสล. บ้านเขื่อนแก้ว หมู่ที่ 2  doc120230215172021.pdf   28-12-2564  77  2
13   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564  doc120210503084431.pdf   01-04-2564  240  8
14   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564  doc120210503084545.pdf   01-03-2564  238  0
15   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564  doc120210503084459.pdf   01-02-2564  280  0
16   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563  doc120210503084355.pdf   04-01-2564  298  0
17   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563  doc120210503084313.pdf   01-12-2563  243  1
18   ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563  doc120210513025745.pdf   10-11-2563  169  3
19   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563  doc120210503084246.pdf   02-11-2563  170  2
20   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563  doc120210217085054.pdf doc220210217085054.pdf   30-09-2563  180  4
21   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563  doc120210217085012.pdf doc220210217085012.pdf   31-08-2563  171  2
22   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563  doc120210217084941.pdf   31-07-2563  174  3
23   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563  doc120210217084912.pdf   30-06-2563  166  1
24   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563  doc120210217084816.pdf   29-05-2563  180  4
25   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563  doc120210217084423.pdf   30-04-2563  163  1
26   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563  doc120210217083051.pdf   31-03-2563  163  1
27   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563  doc120210217082955.pdf   28-02-2563  157  3
28   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563  doc120210217082858.pdf   31-01-2563  175  1
29   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562  doc120210217082815.pdf   27-12-2562  147  1
30   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562  doc120210217082718.pdf   29-11-2562  150  1
31   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562  doc120210217082536.pdf doc220210217082536.pdf   31-10-2562  156  4
32   ประกาศผู้ชนะ-โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกบ้านวังฆ้อง หมู่ที่ 3  doc120190722214632.pdf   22-07-2562  220  9
33   ประกาศผู้ชนะโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต-บ้านดอนถืมตอง หมู่ที่ 6  doc120190722214551.pdf   22-07-2562  227  3
34   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562  สขร.พค.2562   04-06-2562  232  7
35   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562  สขร.เม.ย.2562   01-05-2562  252  3
36   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563  doc120210217042427.มีค63   01-04-2562  229  5
37   ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวังฆ้อง-ห้วยลี่  ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวังฆ้อง-ห้วยลี่   11-03-2562  166  6
38   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562  สขร.กพ.2562   01-03-2562  156  2
39   ประกาศเชิญชวน-ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวังฆ้อง-ห้วยลี่  ประกาศเชิญชวน-ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวังฆ้อง-ห้วยลี่   18-02-2562  226  4
40   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562  สขร. มค.2562   01-02-2562  162  2
41   ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างภายในเขตพื้นที่ตำบลถืมตอง จำนวน 6 โครงการ  doc120190123002657.pdf   18-01-2562  171  8
42   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561  สขร.ธค.2561   04-01-2562  196  2
43   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561  สขร. พย.2561   03-12-2561  165  2
44   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561  สขร   01-11-2561  181  3
45   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2561  สขร.กย.2561   29-09-2561  171  3
46   ประกาศผู้ชนะ-โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ภายในพื้นที่ตำบลถืมตอง จำนวน 8 โครงการ  ประกาศผู้ชนะ-โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ภายในพื้นที่ตำบลถืมตอง จำนวน 8 โครงการ   18-09-2561  180  118
47   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2561  สขร.สค.2561   31-08-2561  209  3
48   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561  สขร.กค.2561   26-08-2561  672  102
49   ประกาศผลผู้ชนะโครงการวางท่อระบบประปา บ้านดอนถืมตอง หมู่ที่ 6  ประกาศผลผู้ชนะโครงการวางท่อระบบประปา บ้านดอนถืมตอง หมู่ที่ 6   02-08-2561  186  111
50   ประกาศผลผู้ชนะโครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านนาท่อเด่น หมู่ที่ 4  ประกาศผลผู้ชนะโครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านนาท่อเด่น หมู่ที่ 4   26-07-2561  179  71
51   ประกาศผลผู้ชนะโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านนาท่อเด่น หมู่ที่ 4  ประกาศผลผู้ชนะโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านนาท่อเด่น หมู่ที่ 4   26-07-2561  216  17
52   ประกาศผลผู้ชนะโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านถืมตอง หมู่ที่ 1  ประกาศผลผู้ชนะโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านถืมตอง หมู่ที่ 1   26-07-2561  191  34
53   ประกาศผลผู้ชนะโครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านวังฆ้อง หมู่ที่ 3  ประกาศผลผู้ชนะโครงการก่อส้างขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านวังฆ้อง หมู่ที่ 3   26-07-2561  183  119
54   ประกาศผลผู้ชนะโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านวังฆ้อง หมู่ที่ 3  ประกาศผลผู้ชนะโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านวังฆ้อง หมู่ที่ 3   26-07-2561  195  10
55   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2561  สขร.มิย.2561   02-07-2561  171  8
56   ประกาศผลผู้ชนะโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลถืมตอง  ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลถืมตอง   08-06-2561  187  44
57   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561  สขร.พค.2561   01-06-2561  157  2
58   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2561  สรุผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2561   01-05-2561  180  48
59   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2561  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2561   02-04-2561  177  73
60   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561   02-03-2561  168  51
 หน้า 1 | 2 | 
 
 
  หน้าแรก  I  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  I  ร้องทุกข์-ร้องเรียน  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.  
  องค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000 โทรศัพท์ 0-5478-5201 , โทรสาร 0-5478-5535  
  การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป  
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615