องค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000 โทรศัพท์ 0-5478-5201
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
หน้าแรก >> ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
_______________________________________________________________________________________
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง 5 ปี

องค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี (2558-2562) ไว้ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

1) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา

1. พัฒนาเส้นทางคมนาคมในจังหวัดให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุม และทั่วถึง

2. จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่ออุปโภคบริโภค

3. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างทั่วถึง

4. ส่งเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกส์

2) ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

แนวทางการพัฒนา

1. จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจชุมชน

3. ส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้มีทักษะ มีงานเพิ่มขึ้น

4. ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และจัดให้มีสถานที่จำหน่ายสินค้า

5. พัฒนาปละปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว

6. พัฒนาบุคลากร การบริการ และการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว

7. การแก้ไขปัญหาความยากจน และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

8. ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์

9. ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

10.ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ การค้าชายแดน

3) ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคงของมนุษย์

แนวทางการพัฒนา

1. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษา

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข

3. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการกีฬาและนันทนาการแก่ประชาชน

4. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีพพัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรม

5. สนับสนุนให้มีการเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง

6. สนับสนุน ส่งเสริมประชาคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน

7. การพัฒนาความมั่นคงในการดำรงชีวิตของประชาชน

8. สนับสนุนและส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง

9. การคุ้มครองพัฒนาเด็กและเยาวชน

10. การส่งเสริม พัฒนา และคุ้มครองสิทธิ์ผู้ด้อยโอกาส

4) ยุทธศาสตร์ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนา

1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู สนับสนุน ส่งเสริมและบูรณาการด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

2. ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสศึกษาค้นคว้า วิจัยมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และจังหวัดน่าน

3. พัฒนาแหล่งวัฒนธรรม ศิลปวัตถุ และโบราณสถานภายในท้องถิ่น และจังหวัด

5) ยุทธศาสตร์ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา

1. ส่งเสริม สนับสนุน สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่ต้นน้ำ ฝายชะลอน้ำ

2. ส่งเสริม สนับสนุน เฝ้าระวัง และฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3. ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ อันเกิดจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4. ส่งเสริม การใช้พลังงานอย่างประหยัด

5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติท้องถิ่นว่าด้วยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6) ยุทธศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ และการบริการ

แนวทางการพัฒนา

1. สนับสนุนให้มีการประสานงานพัฒนาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น

2. สนับสนุน ส่งเสริมงานบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ

3. พัฒนาองค์กรให้มีความเหมาะสมตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองการบริหาร และด้านบุคลากร

5. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และเครื่องจักรกลที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดบริการสาธารณะ

6. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรชุมชน และเครือข่ายภาคประชาชน

7) ยุทธศาสตร์ ด้านการจัดการวิถีชีวิตชุมชนพื้นที่ต้นน้ำ

แนวทางการพัฒนา

1. สนับสนุนให้ใช้แผนที่ชุมชนท้องถิ่นในการวางแผนจัดการชุมชน

2. สนับสนุนให้มีการจัดการพื้นที่ทำการเกษตร พื้นที่อยู่อาศัย และการถือครองที่ดินที่เหมาะสมกับพื้นที่ป่าต้นน้ำ

 

 
 
       
Untitled Document
   
   
[ 25-06-2567] ประชาสัมพันธ์ ช่องทางอบรมพัฒนาทักษะดิจิตอลผ่านระบบเรียนรู้ออนไลน์  
[ 11-03-2567] ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี ...   ประกาศฯ รูป 
[ 14-02-2567] รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566   doc120240214102348.pdf 
[ 22-01-2567] แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
[ 05-01-2567] การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   doc120240105093525.pdf 
[ 05-01-2567] ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดน่าน ...   ประกาศ 
[ 26-12-2566]  องค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง ขอประชาสัมพันธ์นโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ...   doc120240111094552.pdf 
[ 26-12-2566]  องค์การบริหารส่วนตำบลถืมตองขอประชาสัมพันธ์นโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ...   doc120240111094416.pdf 
[ 04-12-2566] ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ...   หน้า 1 หน้า 2 
[ 17-11-2566] การดำเนินการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ...  
 
[ 03-04-2567] ประกาศเชิญชวน-เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านนาท่อเด่น หมู่ที่ 4 ตำบลถืมตอง ...   doc120240405113337.pdf 
[ 03-04-2567] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-เสริมผิวลาดยางบ้านนาท่อเด่น หมู่ที่ 4 ตำบลถืมตอง อำเภอเมืองน่าน ...   doc120240405113030.pdf 
[ 03-04-2567] ประกาศเชิญชวน-เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านเขื่อนแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลถืมตอง ...   doc120240405103739.pdf 
[ 29-03-2567] ประกาศเชิญชวน-ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ บ้านวังฆ้อง หมู่ที่ 3 ตำบลถืมตออำเภอเมืองน่าน ...   doc120240405094042.pdf 
[ 28-03-2567] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติก บ้านเขื่อนแก้ว หมู่ทีตำบลถืมตอง ...   doc120240405104902.pdf 
[ 28-03-2567] แผนการจัดซื้อจัดจ้า่ง-ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ บ้านถืมตอง หมู่ที่ 1 ตำบลถืมตอง ...   doc120240405094236.pdf 
[ 02-05-2566] ประกาศเชิญชวน-โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านวังฆ้อง หมู่ที่ 3 ตำบลถืมตอง ...   doc120240517160205.pdf 
[ 11-04-2566] ประกาศเชิญชวน-โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ บ้านถืมตอง หมู่ที่ ...   doc120230418135856.pdf 
[ 10-04-2566] เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (10/04/2566)  
[ 07-02-2566] ประกาศเชิญชวน-โครงการปรับปรุงแนวท่อประปาพร้อมติดตั้งประตูน้ำ บ้านถืมตอง ...   doc120230418142511.pdf 
 
[ 25-04-2567] ประกาศผู้ชนะ เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่นนน.ถ ...   doc120240426155230.pdf 
[ 25-04-2567] ประกาศผู้ชนะ-เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่นนน.ถ. ...   doc120240426155123.pdf 
[ 19-04-2567] ประกาศผู้ชนะ-ปรับปรุงต่อเติมศูนย์การเรียนรู้บ้านวังฆ้อง หมู่ที่ 3 ตำบลถืมตอง ...   doc120240426154722.pdf 
[ 08-11-2566] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-เสริมผิวแอสฟัลท์ติกบ้านกิ่วป่าห้า หมู่ที่ 5 และ ...   doc120231114122019.pdf 
[ 23-05-2566] ประกาศผูชนะ-เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านวังฆ้อง หมู่ที่ 3   doc120230525092942.pdf 
[ 31-03-2566] ประกาศ-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566   doc120230427154129.pdf 
[ 31-03-2566] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566   doc120230418161300.pdf 
[ 08-03-2566]  ประกาศผู้ชนะ-ปรับปรุงแนวท่อประปาพร้อมติดตั้งประตูน้ำ บ้านถืมตอง หมู่ที่ ...   doc120230308111014.pdf 
 
 
   
   
   
     
  แผนการดำเนินงานและงบประมาณ
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
การปฏิบัติงาน
  คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
 
การให้บริการ
  คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
  ข้อมูลสถิติการให้บริการ
 ข้อมูลสถิติการให้บริการ
 สรุปคะแนนการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง
  บริการออนไลน์ E -Service
 ตารางการปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอย
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 ช่องทางรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ การคัดแยกขยะและบริหารขยะเปียกในครัวเรือน ปีงบประมาณ 2566
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ของ อบต.ประจำปี
 ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลถืมตอง
 ประชาสัมพันธ์การทิ้งขยะอันตราย ตามโครงการ "จังหวัดสะอาด" องค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง
 แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงานประจำปี
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน
 ฐานข้อมูลตลาดในพื้นที่ตำบลถืมตอง
 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ อบต.ถืมตอง
 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)
 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
 งบแสดงรายรับ - รายจ่าย
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
 
  แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  การขับเคลื่อนจริยธรรม
 
 
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
 
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน
นโยบาย No Gift Policy
  ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย no gift policy จากการปฏิบัติหน้าที่
  การสร้างวัฒนธรรม no gift policy
  รายงานผลตามนโยบาย no gift policy
  รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
  รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 
การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
แผนป้องกันการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนดำเนินงานประจำปี
 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
 แผนปฏิบัติการและป้องกันการทุจริต
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (รอบ 12 เดือน)
 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
 ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 แผนปฏิบัติการและป้องกันการทุจริต
 รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน
 
 
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
  ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อบต.
 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
 กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและปฏิบัติงานของ อบต.
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 คู่มือสำหรับประชาชน
 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้ยึดถือปฏิบัติ
 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 
 
 
 
     
   
 
     
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านประทับใจการให้บริการของ อบต.ด้านใดมากที่สุด?
บริการเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติ
มีความซื่อสัตย์สุจริต
มีความรู้ ความสามารถ
มีขั้นตอนที่ชัดเจน ไม่ซับซ้อน
ให้บริการรวดเร็ว
ให้คําแนะนําได้เป็นอย่างดี
 
 
 
 
แฟนเพจ อบต.ถืมตอง
 
 
 
 
 
     
     
 
 
ที่อยู่ : อบต.ถืมตอง ต.ถืมตอง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทร 0-5471-8522 E-mail : lainan_119@hotmail.com
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MD digital solutions 09-0234-6527