กระดานสนทนาทั้งหมด
    ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง  
สภาพทั่วไป
สำนักงานปลัด
ตราสัญลักษณ์
กองคลัง
กองช่าง
บริการขั้นพื้นฐาน
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สภาพทางสังคม
งานป้องกันการทุจริตและประพฤติไม่ชอบ ของ อบต.ถืมตอง
สภาพเศรษฐกิจ
วิสัยทัศน์
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบล
ประกาศ อบต.ถืมตอง เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความสุจริต
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริต ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงานของผู้บริหาร
facebook อบต.ถืมตอง
ช่องทางร้องเรียน-ร้องทุกข์
การจัดการองค์ความรู้ในองค์ความรู้ (km)
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ด้าน อนามัย สาธารณสุข
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อ อบต.ถืมตอง
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง
6 เคล็ดลับช่วยประหยัดไฟ
รายงานผลการลดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
งานหน่วยตรวจสอบภายใน
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  มุมอาเซียน
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 งานกิจการสภา อบต.ถืมตอง
 งานจัดเก็บรายได้
 งานบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ กองคลัง
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 นโยบายและกรอบแนวทางการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 สื่อประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า
 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
 แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ อบต.ถืมตอง
 สื่อประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม
 ชุดหนังสือ แนวทางการพัฒนานโยบายด้านเอดส์
 มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง
 แผนปฏิบัติการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง
 ประกาศผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง
 สื่อประชาสัมพันธ์ ลดปริมาณขยะด้วยหลักการง่ายๆ สามประการ 3Rs
 กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ
 วารสารประชาสัมพันธ์ อบต.ถืมตอง
 รายงานผลกการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ราชวงศ์จักรี ผลิตโดย โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนดำเนินงานประจำปี
 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
 แผนปฏิบัติการและป้องกันการทุจริต
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (รอบ 12 เดือน)
 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อบต.
 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
 กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและปฏิบัติงานของ อบต.
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 คู่มือประชาชน
 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้ยึดถือปฏิบัติ
 
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 สรุปคะแนนการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง
 E -Service
 ตารางการปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอย
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 ช่องทางรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ การคัดแยกขยะและบริหารขยะเปียกในครัวเรือน ปีงบประมาณ 2566
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 การประเมินผลและรายงานผลนโยบาย No Gift Policy
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ของ อบต.ประจำปี
 ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลถืมตอง
 ประชาสัมพันธ์การทิ้งขยะอันตราย ตามโครงการ "จังหวัดสะอาด" องค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง
 แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงานประจำปี
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
6 เคล็ดลับช่วยประหยัดไฟ
______________________________________________________________________
6 เคล็ดลับช่วยประหยัดไฟ
 
6 เคล็ดลับช่วยประหยัดไฟ
ในยุคที่ค่าครองชีพสูงมากขึ้น ค่าใช้จ่ายรายเดือนต่างๆ อย่างค่ากินอยู่ ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ก็พลอยจะสูงขึ้นตามไปด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ค่าไฟภายในบ้านที่มักจะสูงเป็นปกติอยู่แล้ว เพราะในปัจจุบันมีเครื่องอำนวยความสะดวกที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเกินความจำเป็น ดังนั้น วันนี้เรามี 6 เคล็ดลับดีๆ ช่วยประหยัดค่าไฟภายในบ้านมาฝากกัน
6 เคล็ดลับช่วยประหยัดไฟ

1.ทาสีบ้านโทนเย็น  นอกจากการปิดไฟดวงที่ไม่ได้ใช้จะช่วยประหยัดพลังงานแล้ว การทาห้องด้วยสีโทนเย็นยังสามารถช่วยลดอุณหภูมิภายในห้องให้เย็นลงได้ อย่างเช่น สีฟ้าและสีเขียว ซึ่งนอกจากจะช่วยให้ห้องเย็นขึ้นแล้ว ยังช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายสบายอารมณ์อีกด้วย นอกจากนี้ พวกสีอ่อน ๆ อย่างสีขาวและครีมก็ช่วยให้ห้องดูสว่างขึ้น เพราะสามารถสะท้อนแสงได้ดี ทำให้เราไม่ต้องเปิดไฟหลายดวงเพื่อเพิ่มความสว่าง

6 เคล็ดลับช่วยประหยัดไฟ

2.ลดการใช้แอร์  อย่างที่รู้กันว่าเครื่องปรับอากาศนั้นกินไฟมากทีเดียว แต่ด้วยอากาศที่ร้อนถึงร้อนมากของประเทศไทย ทำให้เราติดนิสัยการเปิดเครื่องปรับอากาศกันทั้งตอนกลางวันและกลางคืน ทำให้ยิ่งกินค่าไฟมากขึ้นไปอีก จากผลสำรวจกล่าวว่า การเปิดเครื่องปรับอากาศต่อเนื่องกัน 10 ชม.ใน 1 วัน จะกินไฟจำนวน 4,529 หน่วยต่อปี คิดเป็นค่าใช้จ่าย 15,851 บาทต่อปี ดังนั้น ลองหันมาเปิดหน้าต่างในช่วงกลางวัน รับลมธรรมชาติกันบ้างดีกว่า หรือจะเปิดพัดลมแทนก็ช่วยประหยัดได้เช่นกัน

6 เคล็ดลับช่วยประหยัดไฟ

3.ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน  บางคนอาจสงสัยว่า ทำไมปิดไฟที่ไม่ใช้ก็แล้ว ค่าไฟไม่เห็นลดลงเลย? บางที แม้จะปิดสวิตช์ไฟแล้ว แต่ถ้าไม่ถอดปลั๊กออกก็กินไฟได้เหมือนกัน เพราะกระแสไฟฟ้ายังคงไหลเข้าสู่เครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ตลอดเวลา ทำให้สิ้นเปลืองพลังงานโดยใช่เหตุ ดังนั้น เมื่อไม่ได้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านั้น ๆ แล้ว ก็ควรจะปิดสวิตช์และถอดปลั๊กออกทุกครั้ง เพื่อไม่ให้กระแสไฟไหลเข้าไปโดยไม่จำเป็น

6 เคล็ดลับช่วยประหยัดไฟ

4.เลือกใช้หลอดไฟแบบประหยัดพลังงาน LED  บางทีเรามัวไปกังวลกับเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่จนลืมนึกถึงรายละเอียดเล็ก ๆ อย่างเรื่องชนิดของหลอดไฟที่ใช้ภายในบ้าน ซึ่งการที่ใช้หลอดไฟแบบเก่าทั้งที่เป็นหลอดไส้และตะเกียบจะยิ่งทำให้กินไฟมาก ลองหันมาใช้หลอด LED ดีกว่า เพราะใช้พลังงานน้อยกว่ามาก แต่มีประสิทธิภาพในการส่องสว่างสูง เมื่อเทียบกับหลอดไฟแบบไส้ ซึ่งกินไฟมากกว่าหลอด LED ถึง 10 เท่า อีกทั้งยังมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน โดยเฉลี่ยสูงสุดถึง 50,000 ชั่วโมง หรือประมาณ 5 ปีขึ้นไป

6 เคล็ดลับช่วยประหยัดไฟ

5.ซักและรีดผ้าครั้งละมากๆ  การเปิดเครื่องซักผ้าและเตารีดแต่ละครั้งกินไฟเท่ากันไม่ว่าจะเปิดนานหรือไม่นาน ดังนั้น การเปิดเครื่องแล้วซักหรือรีดทีละน้อย ๆ จะยิ่งทำให้เปลืองไฟมากขึ้น นอกจากนี้ไม่ควรรีดผ้าในห้องที่เปิดเครื่องปรับอากาศไว้ เพราะความร้อนจากเตารีดจะทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานหนักมากขึ้นไปอีก ซึ่งจะส่งผลให้กินไฟมากขึ้นตามไปด้วยลองปรับพฤติกรรมโดยการซักผ้าอาทิตย์ละ 1-2 ครั้งดู จะได้ลดการใช้พลังงานในส่วนนี้ ไม่ต้องคอยซักผ้า รีดผ้าทุกวัน ประหยัดพลังกาย แถมประหยัดพลังทรัพย์อีกด้วยนะ

6 เคล็ดลับช่วยประหยัดไฟ

6.ปิดแอร์ล่วงหน้า  เป็นเทคนิคในการใช้เครื่องปรับอากาศให้ประหยัดไฟ โดยการปิดเครื่องก่อนออกจากห้องสัก 15-20 นาที ไม่ต้องเปิดไว้จนจะออกจากห้องค่อยปิด เพราะถึงแม้จะปิดเครื่องไปแล้ว แต่ถ้าประตูหน้าต่างยังปิดมิดชิด ความเย็นก็จะยังคงวนเวียนอยู่ในห้องอีกสักพักใหญ่เลยทีเดียว ประหยัดพลังงาน แถมยังช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ดีอีกด้วย

เห็นไหมล่ะว่า แค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ก็สามารถช่วยประหยัดพลังงาน และลดค่าใช้จ่ายส่วนเกินไปได้มากเลย ไม่ต้องลงทุนซื้ออุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมเพื่อช่วยประหยัดพลังงาน แค่ปรับที่ตัวเราง่าย ๆ แค่นี้เอง
 
 
  หน้าแรก  I  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  I  ร้องทุกข์-ร้องเรียน  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.  
  องค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000 โทรศัพท์ 0-5478-5201 , โทรสาร 0-5478-5535  
  การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป  
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615