กระดานสนทนาทั้งหมด
    ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง  
สภาพทั่วไป
สำนักงานปลัด
ตราสัญลักษณ์
กองคลัง
กองช่าง
บริการขั้นพื้นฐาน
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สภาพทางสังคม
งานป้องกันการทุจริตและประพฤติไม่ชอบ ของ อบต.ถืมตอง
สภาพเศรษฐกิจ
วิสัยทัศน์
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบล
ประกาศ อบต.ถืมตอง เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความสุจริต
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริต ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงานของผู้บริหาร
facebook อบต.ถืมตอง
ช่องทางร้องเรียน-ร้องทุกข์
การจัดการองค์ความรู้ในองค์ความรู้ (km)
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ด้าน อนามัย สาธารณสุข
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อ อบต.ถืมตอง
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง
6 เคล็ดลับช่วยประหยัดไฟ
รายงานผลการลดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
งานหน่วยตรวจสอบภายใน
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  มุมอาเซียน
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 งานกิจการสภา อบต.ถืมตอง
 งานจัดเก็บรายได้
 งานบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ กองคลัง
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 นโยบายและกรอบแนวทางการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 สื่อประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า
 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
 แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ อบต.ถืมตอง
 สื่อประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม
 ชุดหนังสือ แนวทางการพัฒนานโยบายด้านเอดส์
 มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง
 แผนปฏิบัติการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง
 ประกาศผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง
 สื่อประชาสัมพันธ์ ลดปริมาณขยะด้วยหลักการง่ายๆ สามประการ 3Rs
 กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ
 วารสารประชาสัมพันธ์ อบต.ถืมตอง
 รายงานผลกการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ราชวงศ์จักรี ผลิตโดย โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนดำเนินงานประจำปี
 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
 แผนปฏิบัติการและป้องกันการทุจริต
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (รอบ 12 เดือน)
 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อบต.
 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
 กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและปฏิบัติงานของ อบต.
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 คู่มือประชาชน
 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้ยึดถือปฏิบัติ
 
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 สรุปคะแนนการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง
 E -Service
 ตารางการปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอย
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 ช่องทางรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ การคัดแยกขยะและบริหารขยะเปียกในครัวเรือน ปีงบประมาณ 2566
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 การประเมินผลและรายงานผลนโยบาย No Gift Policy
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ของ อบต.ประจำปี
 ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลถืมตอง
 ประชาสัมพันธ์การทิ้งขยะอันตราย ตามโครงการ "จังหวัดสะอาด" องค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง
 แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงานประจำปี
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
จัดซื้อจัดจ้าง
______________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศเชิญชวน-โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านวังฆ้อง หมู่ที่ 3 ตำบลถืมตอง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  doc120230523101104.pdf   02-05-2566  16  0
2   ประกาศเชิญชวน-โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ บ้านถืมตอง หมู่ที่ ตำบลถืมตอง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  doc120230418135856.pdf   11-04-2566  33  4
3   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (10/04/2566)    10-04-2566  36  0
4   ประกาศเชิญชวน-โครงการปรับปรุงแนวท่อประปาพร้อมติดตั้งประตูน้ำ บ้านถืมตอง หมู่ที่ 1 ตำบลถืมตอง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  doc120230418142511.pdf   07-02-2566  34  5
5   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (06/02/2566)    06-02-2566  35  5
6   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (23/12/2565)    23-12-2565  32  2
7   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร-ก่อสร้างถนนคสล. บ้านกิ่วป่าห้า หมู่ที่ 5  doc120230215174817.pdf   09-12-2564  128  1
8   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางก่อสร้าง-ก่อสร้างถนนคสล.บ้านเขื่อนแก้ว หมู่ที่ 2  doc120230215173611.pdf   09-11-2564  84  0
9   ประกาศประกวดราคาจ้าง-ก่อสร้างหอถังสูงประปาหมู่บ้าน บ้านถืมตอง หมู่ที่ 1  doc120210609070203.pdf   04-06-2564  225  8
10   ตารางราคากลาง-ก่อสร้างหอถังสูงประปาหมู่บ้าน บ้านถืมตอง หมู่ที่ 1  doc120210609071029.pdf   11-05-2564  373  4
11   ประกาศประกวดราคาจ้าง-โครงการเสริมผิวถนนลาดยาง บ้านฝายแก หมู่ที่ 7 ชุ่ม-ชาญ  doc120210503082519.pdf   09-03-2564  342  2
12   ประกาศประกวดราคาจ้าง-โครงการเสริมผิวถนนลาดยาง บ้านฝายแก หมู่ที่ 7 ยุ-ชุ่ม  doc120210503082401.pdf   09-03-2564  297  2
13   ประกาศประกวดราคาจ้าง-โครงการเสริมผิวถนนลาดยาง บ้านฝายแก หมู่ที่ 7 อนันต์-เกศินี  doc120210503082246.pdf   09-03-2564  303  2
14   ประกาศ-โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์วังฆ้อง-ห้วยลี่  doc120210217081052.pdf   11-02-2564  183  7
15   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  doc120210503081304.pdf   10-02-2564  205  2
16   ตารางบก.01-ถนนเลียบลำเหมือง ม.4-ม.5  doc120210712080922.pdf   13-07-2563  221  3
17   ประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ก่อสร้างหอถังสูงพร้อมระบบประปา บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ที่ 8  doc120190901212013.pdf   30-08-2562  288  9
18   ประกาศประกวดราคาจ้าง-ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวังฆ้อง-ห้วยลี่  doc120190813214253.pdf   18-02-2562  234  6
19   ตาราง บก.01-ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกวังฆ้อง-ห้วยลี่  doc120190814003835.pdf   11-02-2562  269  5
20   ประกาศประกวดราคาจ้าง-ขยายไหล่ทางคสล.บ้านกิ่วป่าห้า หมู่ที่ 5  ประกาศประกวดราคาจ้างขยายไหล่ทางบ้านกิ่วป่าห้า   21-12-2561  269  7
21   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง-วางท่อประปาและขยายท่อประปา บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ที่ 8  doc120180930230041.pdf   04-09-2561  288  9
22   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ตารางปปช.01)-ปรับปรุงอาคารสำนักงานอบต.ถืมตอง  doc120180929021403.pdf   04-09-2561  188  11
23   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ตารางปปช.01)-เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในพื้นที่ตำบลถืมตอง จำนวน 4 โครงการ (จ่ายขาด)  doc120180929023107.1-ม doc220180929022910.pdf doc320180929022910.pdf doc420180929022910.pdf   28-08-2561  214  29
24   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ตารางปปช.01)-เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในพื้นที่ตำบลถืมตอง จำนวน 4 โครงการ (ข้อบัญญัติ)  doc120180929022409.pdf doc220180929022409.pdf doc320180929022409.pdf doc420180929022409.pdf   28-08-2561  223  480
25   ประกาศประกวดราคาจ้างเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านฝายแก หมู่ที่ 7  ประกาศประกวดราคาจ้างเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านฝายแก หมู่ที่ 7   28-08-2561  205  11
26   ประกาศประกวดราคาจ้างเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านฝายแก หมู่ที่ 7  ประกาศประกวดราคาจ้างเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านฝายแก หมู่ที่ 7   28-08-2561  193  5
27   ประกาศประกวดราคาจ้างเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านดอนถืมตอง หมู่ที่ 6  ประกาศประกวดราคาจ้างเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์ บ้านดอนถืมตอง หมู่ที่ 6   28-08-2561  194  5
28   ประกาศประกวดราคาจ้างเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านดอนถืมตอง หมู่ที่ 6  ประกาศประกวดราคาจ้างเสริมผิวลาดยาง บ้านดอนถืมตอง หมู่ที่ 6   28-08-2561  216  5
29   ประกาศประกวดราคาจ้างเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านกิ่วป่าห้า หมู่ที่ 5  ประกาศประกวดราคาจ้างเสริมผิวลาดยาง บ้านกิ่วป่าห้า หมู่ที่ 5   28-08-2561  180  7
30   ประกาศประกวดราคาจ้างเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านกิ่วป่าห้า หมู่ที่ 5  ประกาศประกวดราคาจ้างเสริมผิวลาดยาง บ้านกิ่วป่าห้า หมู่ที่ 5   28-08-2561  248  7
31   ประกาศประกวดราคาจ้างเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านถืมตอง หมู่ที่ 1เชื่อมต่อ บ้านดอนถืมตอง หมู่ที่ 6  ประกาศประกวดราคาจ้างเสริมผิวลาดยาง บ้านถืมตอง หมู่ที่ 1เชื่อมต่อ บ้านดอนถืมตอง หมู่ที่ 6.pdf   28-08-2561  219  6
32   ประกาศประกวดราคาจ้างเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านถืมตอง หมู่ที่ 1  ประกาศประกวดราคาจ้างเสริมผิวลาดยาง บ้านถืมตอง หมู่ที่ 1.pdf   28-08-2561  184  5
33   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ตารางปปช.01)-รางระบายน้ำ บ้านนาท่อเด่น หมู่ที่ 4  doc120180929020603.pdf   14-08-2561  196  49
34   ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบประปาบ้านถืมตอง หมู่ที่ 1 ตำบลถืมตอง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบประปาบ้านถืมตอง หมู่ที่ 1 ตำบลถืมตอง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน   09-07-2561  207  29
35   ประกวดราคาจ้างวางท่อประปาบ้านดอนถืมตอง หมู่ที่ 6 ตำบลถืมตอง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  ประกวดราคาจ้างวางท่อประปาบ้านดอนถืมตอง หมู่ที่ 6 ตำบลถืมตอง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน   09-07-2561  221  17
36   ประกาศประกวดราคาจ้างขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านนาท่อเด่น หมู่ที่ 4 ตำบลถืมตอง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  ประกวดราคาจ้างขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านนาท่อเด่น หมู่ที่ 4 ตำบลถืมตอง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน   09-07-2561  279  36
37   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาท่อเด่น หมู่ที่ 4 ตำบลถืมตอง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านวนาท่อเด่น หมู่ที่ 4 ตำบลถืมตอง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน   09-07-2561  276  32
38   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านวังฆ้อง หมู่ที่ 3 ตำบลถืมตอง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านวังฆ้อง หมู่ที่ 3 ตำบลถืมตอง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน   09-07-2561  240  218
39   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านวังฆ้อง หมู่ที่ 3 ตำบลถืมตอง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านวังฆ้อง หมู่ที่ 3 ตำบลถืมตอง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน   09-07-2561  268  11
40   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้่อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 6 โครงการ   04-07-2561  210  30
41   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ตารางปปช.01)-ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านวังฆ้อง หมู่ที่ 3  doc120180929021619.pdf   22-06-2561  183  7
42   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ตารางปปช.01)-ปรับปรุงระบบประปาบ้านวังฆ้อง หมู่ที่ 3  doc120180929015649.pdf   22-06-2561  219  4
43   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลถืมตอง  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลถืมตอง   18-05-2561  200  12
44   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ตารางปปช.01)-ต่อเติมอาคารเอนกประสงค์บ้านวังฆ้อง หมู่ที่ 3  doc120180929014145.pdf   04-05-2561  214  5
45   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ตารางปปช.01)-ปรับปรุงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลถืมตอง  doc120180929015114.pdf   24-04-2561  220  5
46   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ตารางปปช.01)-ก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ที่ 8  doc120180929014600.pdf   18-04-2561  234  7
47   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ตารางปปช.01)-ก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่ทำการเกษตรบ้านเขื่อนแก้ว หมู่ที่ 2  doc120180929012157.pdf   06-03-2561  238  14
48   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560  doc120180130015502.pdf   29-12-2560  251  28
49   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560  doc120180130015941.pdf   29-11-2560  235  71
50   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560  doc120180130015310.pdf   31-10-2560  259  34
51   ตาราง ปปช.01 ปรับปรุงระบบประปาบ้านกิ่วป่าห้า หมู่ที่ 5  doc120170711203319.rar   11-07-2560  247  22
52   ตาราง ปปช.01 ปรับปรุงและต่อเติมศูนย์การเรียนรู้ บ้านถืมตอง หมู่ที่ 1  doc120170711202857.pdf   11-07-2560  270  90
53   ตาราง ปปช.01 ปรับปรุงระบบประปาบ้านวังฆ้อง หมู่ที่ 3  doc120170711202558.pdf   11-07-2560  300  84
54   ตาราง ปปช.01 จ้างต่อเติมอาคารที่เก็บของบ้านถืมตอง หมู่ที่ 1  doc120170711202052.pdf   11-07-2560  279  2931
55   ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน จำนวน 4 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  doc120170711015103.pdf   11-07-2560  240  160
56   ประกาศผู้มายื่นซอง-ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะชนิดอัดท้าย จำนวน 1 คัน  doc120180503213739.pdf   05-07-2560  202  528
57   ประกาศผู้มาซื้อซอง-ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะชนิดอัดท้าย จำนวน 1 คัน  doc120180503213628.pdf   27-06-2560  223  15
58   ประมูลซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้ายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  doc120170619022033.pdf   19-06-2560  219  74
59   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  doc120170619021652.pdf   19-06-2560  199  183
60   ประมูลจ้างก่อสร้างภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน จำนวน 10 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  doc120170427013735.pdf   27-04-2560  160  53
 หน้า 1 | 2 | 
 
 
  หน้าแรก  I  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  I  ร้องทุกข์-ร้องเรียน  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.  
  องค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000 โทรศัพท์ 0-5478-5201 , โทรสาร 0-5478-5535  
  การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป  
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615