กระดานสนทนาทั้งหมด
    ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง  
สภาพทั่วไป
สำนักงานปลัด
ตราสัญลักษณ์
กองคลัง
กองช่าง
บริการขั้นพื้นฐาน
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สภาพทางสังคม
งานป้องกันการทุจริตและประพฤติไม่ชอบ ของ อบต.ถืมตอง
สภาพเศรษฐกิจ
วิสัยทัศน์
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบล
ประกาศ อบต.ถืมตอง เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความสุจริต
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริต ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงานของผู้บริหาร
facebook อบต.ถืมตอง
ช่องทางร้องเรียน-ร้องทุกข์
การจัดการองค์ความรู้ในองค์ความรู้ (km)
ข่าวประชาสัมพันธ์ด้านสาธารณสุข
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อ อบต.ถืมตอง
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง
6 เคล็ดลับช่วยประหยัดไฟ
รายงานผลการลดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
งานหน่วยตรวจสอบภายใน
ข้อมูลแหล่งเรียนรู้
ลานกีฬาตำบลถืมตอง
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  มุมอาเซียน
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 งานกิจการสภา อบต.ถืมตอง
 งานจัดเก็บรายได้
 งานบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ กองคลัง
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 นโยบายและกรอบแนวทางการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 สื่อประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า
 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
 แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ อบต.ถืมตอง
 สื่อประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม
 ชุดหนังสือ แนวทางการพัฒนานโยบายด้านเอดส์
 มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง
 แผนปฏิบัติการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง
 ประกาศผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง
 สื่อประชาสัมพันธ์ ลดปริมาณขยะด้วยหลักการง่ายๆ สามประการ 3Rs
 กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ
 วารสารประชาสัมพันธ์ อบต.ถืมตอง
 รายงานผลกการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ราชวงศ์จักรี ผลิตโดย โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 สื่อให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงาน
 ประชาสัมพันธ์ความรู้อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาฯ
 องค์ความรู้และคู่มือการจัดการปัญหามลพิษสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนดำเนินงานประจำปี
 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
 แผนปฏิบัติการและป้องกันการทุจริต
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (รอบ 12 เดือน)
 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อบต.
 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
 กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและปฏิบัติงานของ อบต.
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 คู่มือประชาชน
 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้ยึดถือปฏิบัติ
 
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 สรุปคะแนนการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง
 E -Service
 ตารางการปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอย
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 ช่องทางรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ การคัดแยกขยะและบริหารขยะเปียกในครัวเรือน ปีงบประมาณ 2566
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 การประเมินผลและรายงานผลนโยบาย No Gift Policy
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ของ อบต.ประจำปี
 ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลถืมตอง
 ประชาสัมพันธ์การทิ้งขยะอันตราย ตามโครงการ "จังหวัดสะอาด" องค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง
 แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงานประจำปี
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน
 ฐานข้อมูลตลาดในพื้นที่ตำบลถืมตอง
 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ อบต.ถืมตอง
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
���������������������������������������������������
______________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567  หน้า 1 หน้า 2   04-12-2566  0  2
2   ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567  doc120231114102247.pdf doc220231114102939.jpg doc320231114102939.jpg   14-11-2566  9  4
3   ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    10-07-2566  56  0
4   ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชัน ThaiD    28-06-2566  73  1
5   สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้บริการด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566    21-06-2566  74  0
6   ประกาศฯ บัญชีกำหนดราคาทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีฯ ของกรมธนารักษ์ ประจำปี 2566  ประกาศฯ doc220230511131519.ส doc320230511131519.pdf doc420230511131519.xls doc520230511131519.ส   28-04-2566  89  5
7   ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2566 ม.1- ม.4  ประกาศฯ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4   28-04-2566  89  5
8   รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  doc120230410093251.pdf   10-04-2566  105  10
9   องค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง รับโอน(ย้าย) ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับ ปก./ชก. จำนวน 1 อัตรา  doc120230221091211.pdf   21-02-2566  315  15
10   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง เรื่อง ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566  ประกาศฯ   31-01-2566  136  2
11   ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ร่วมตอบแบบสอบถามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของอบต.ถืมตอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566    01-01-2566  136  0
12   ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566  doc120221202083023.jpg doc220221202083023.jpg doc320221202083023.jpg   02-12-2565  167  7
13   ประชาสัมพันธ์เชิญประชาชนร่วมจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน    15-11-2565  136  0
14   ประกาศ แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566  doc120221025034939.jpg doc220221025034939.jpg doc320221025034939.jpg doc420221025034939.jpg doc520221025034939.jpg doc620221025034939.jpg   25-10-2565  205  10
15   ประชาสัมพันธ์ วิธีกำจัดขยะเปียกในบ้าน แบบง่ายๆ ช่วยกำจัดวิธีขยะ ช่วยกำจัดกลิ่น สามารถเปลี่ยนขยะให้เป็นปุ๋ย    19-10-2565  188  0
16   ประชาสัมพันธ์ คู่มือ ” ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน    27-09-2565  192  0
17   ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลถืมตอง  doc120230701115526.pdf   01-07-2565  57  2
18   ประกาศผู้ชนะ-เสริมผิวแอสฟัลท์ติก บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ที่ 8  doc120220629044106.pdf   29-06-2565  224  0
19   ประกาศผู้ชนะ-เสริมผิวแอสฟัลท์ติก บ้านวังฆ้อง หมู่ที่ 3  doc120220629044030.pdf   29-06-2565  222  0
20   ประกาศผู้ชนะ-เสริมผิวแอสฟัลท์ติก บ้านวังฆ้อง หมู่ที่ 3 (จ่ายขาดเงินสะสม)  doc120220629043957.pdf   29-06-2565  374  0
21   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565  doc120220629071135.jpg doc220220629071135.jpg doc320220629071135.jpg doc420220629071135.jpg doc620220629071135.jpg   27-06-2565  199  5
22   ประชาสัมพันธ์รณรงค์ส่งเสริมการผลิต บริโภคและการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    16-06-2565  63  0
23   ตารางบก.01-ปรับปรุงแนวท่อประปา บ้านถืมตอง หมู่ที่ 1 ตำบลถืมตอง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  doc120220610042432.pdf   07-06-2565  393  0
24   การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)    24-05-2565  63  0
25   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  doc120220506020435.jpg   06-05-2565  193  2
26   ประชาสัมพันธ์ คู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดการของเสียอันตรายชุมชน  doc120220429043923.pdf   29-04-2565  177  5
27   เผยแพร่ความรู้การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม    22-04-2565  57  0
28   ประกาศ-ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565  doc120220426084559.pdf doc220220426093252.pdf   31-03-2565  193  7
29   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565  doc120220426040425.pdf   31-03-2565  186  2
30   ประชาสัมพันธ์สื่อแอนิเมชันอินโฟกราฟิก เรื่อง ภาษีป้าย  สื่อแอนิเมชันอินโฟกราฟิก ภาษีป้าย   09-03-2565  186  7
31   ขอเชิญประชาชนผู้มารับบริการหรือติดต่อราชการ กับองค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการตอบแบบประเมินคุณธรรมความโปร่งใสประจำปี 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง    01-03-2565  173  0
32   ขอความร่วมมือทุกท่านที่ปฏิบัติงานให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง มาเป็นระยะเลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)    01-03-2565  200  0
33   ประชาสัมพันธ์ รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  doc120220301061658.pdf   01-03-2565  196  3
34   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565  doc120220426040243.pdf   28-02-2565  181  0
35   แผ่นพับประชาสัมพันธ์ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  doc120230525152453.pdf   09-02-2565  58  2
36   ประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ขอความร่วมมืองดเว้นการเผาโดยเด็ดขาด การเฝ้าระวังและการสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันในท้องที่จังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ.2565  doc120230612110920.pdf   03-02-2565  55  1
37   รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม    02-02-2565  54  0
38   กระบวนการการเก็บขนขยะประเภท  doc120230601104912.pdf   31-01-2565  58  1
39   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565  doc120220426040105.pdf   31-01-2565  186  2
40   ประกาศ บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565 (หมู่ 7 - หมู่ 8)  ประกาศฯ หมู่7 หมู่ 7 (ร้านค้า) หมู่ 8 หมู่ 8 (ร้านค้า)   31-01-2565  183  9
41   ประกาศ บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565 (หมู่ 5 - หมู่ 6)  ประกาศฯ หมู่ 5 หมู่่ 6 หมู่ 6 (ร้านค้า)   31-01-2565  195  3
42   ประกาศ บัญชีประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565 (หมู่ที่ 1 - หมู่ 4)  ประกาศฯ หมู่1 หมู่1(ร้านค้า) หมู่ 2 หมู่ 3 หมู่ 4   31-01-2565  177  14
43   ประกาศ บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้คำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง ประจำปี 2565  ประกาศฯ บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน(เพิ่มเติม) บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง   31-01-2565  190  15
44   ประชาสัมพันธ์ No gift policy นโยบาย ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกช่วงเทศกาล  doc120220210082608.pdf   25-01-2565  184  5
45   คู่มือการปฏิบัติงานการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ประจำปี 2565  doc120230523111902.pdf   24-01-2565  63  7
46   ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา  doc120220110080743.pdf   10-01-2565  183  9
47   คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบมาตรการป้องกันการละเว้นกำรปฏิบัติหน้าที่ ในการบังคับการใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ  doc120230626142856.pdf   05-01-2565  51  2
48   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา บนทางสาธารณะในมาตรการเร่งด่วน  doc120230626141959.pdf   05-01-2565  59  1
49   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564  doc120220426035921.pdf   29-12-2564  179  1
50   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564  doc120220426035617.pdf   30-11-2564  181  1
51   ประกาศ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 (ม.6-ม.8)  ประกาศฯ doc220211202092316.pdf doc320211202092316.pdf doc420211202092316.pdf   29-11-2564  204  2
52   ประกาศ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 (ม.1-ม.5)  ประกาศฯ doc220211202091949.pdf doc320211202091949.pdf doc420211202091949.pdf doc520211202091949.pdf doc620211202091949.pdf   29-11-2564  233  3
53   ประชาสัมพันธ์ สารคดีการผลิตน้ำหมักชีวภาพ    15-11-2564  390  0
54   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564  doc120220426035124.pdf   29-10-2564  169  1
55   ประกาศ แผนการจัดเก็บภาษีฯ ประจำปีงบประมาณ 2565  ประกาศฯ   28-10-2564  214  2
56   ประกาศ ยกเลิกประกาศการประมูลให้เช่าตลาดสด องค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง ครั้งที่ 3  ประกาศฯ   19-10-2564  210  6
57   ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง  doc120211007042113.pdf   06-10-2564  226  13
58   ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง  doc120211007042050.pdf   06-10-2564  222  7
59   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564  doc120220428044006.pdf   30-09-2564  185  5
60   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   30-09-2564  177  5
 หน้า 1 | 2 | 3 | 
 
 
  หน้าแรก  I  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  I  ร้องทุกข์-ร้องเรียน  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.  
  องค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000 โทรศัพท์ 0-5478-5201 , โทรสาร 0-5478-5535  
  การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป  
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615