กระดานสนทนาทั้งหมด
    ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง  
สภาพทั่วไป
สำนักงานปลัด
ตราสัญลักษณ์
กองคลัง
กองช่าง
บริการขั้นพื้นฐาน
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สภาพทางสังคม
งานป้องกันการทุจริตและประพฤติไม่ชอบ ของ อบต.ถืมตอง
สภาพเศรษฐกิจ
วิสัยทัศน์
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบล
ประกาศ อบต.ถืมตอง เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความสุจริต
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริต ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงานของผู้บริหาร
facebook อบต.ถืมตอง
ช่องทางร้องเรียน-ร้องทุกข์
การจัดการองค์ความรู้ในองค์ความรู้ (km)
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ด้าน อนามัย สาธารณสุข
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อ อบต.ถืมตอง
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง
6 เคล็ดลับช่วยประหยัดไฟ
รายงานผลการลดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
งานหน่วยตรวจสอบภายใน
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  มุมอาเซียน
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 งานกิจการสภา อบต.ถืมตอง
 งานจัดเก็บรายได้
 งานบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ กองคลัง
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 นโยบายและกรอบแนวทางการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 สื่อประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า
 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
 แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ อบต.ถืมตอง
 สื่อประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม
 ชุดหนังสือ แนวทางการพัฒนานโยบายด้านเอดส์
 มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง
 แผนปฏิบัติการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง
 ประกาศผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง
 สื่อประชาสัมพันธ์ ลดปริมาณขยะด้วยหลักการง่ายๆ สามประการ 3Rs
 กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ
 วารสารประชาสัมพันธ์ อบต.ถืมตอง
 รายงานผลกการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ราชวงศ์จักรี ผลิตโดย โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนดำเนินงานประจำปี
 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
 แผนปฏิบัติการและป้องกันการทุจริต
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (รอบ 12 เดือน)
 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อบต.
 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
 กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและปฏิบัติงานของ อบต.
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 คู่มือประชาชน
 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้ยึดถือปฏิบัติ
 
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 สรุปคะแนนการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง
 E -Service
 ตารางการปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอย
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 ช่องทางรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ การคัดแยกขยะและบริหารขยะเปียกในครัวเรือน ปีงบประมาณ 2566
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 การประเมินผลและรายงานผลนโยบาย No Gift Policy
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ของ อบต.ประจำปี
 ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลถืมตอง
 ประชาสัมพันธ์การทิ้งขยะอันตราย ตามโครงการ "จังหวัดสะอาด" องค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง
 แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงานประจำปี
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
______________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2566 ม.5- ม.8  ม.5 ม.6 ม.7 ม.8   28-04-3109  90  1
2   ประกาศฯ บัญชีกำหนดราคาทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีฯ ของกรมธนารักษ์ ประจำปี 2566  ประกาศฯ doc220230511131519.ส doc320230511131519.pdf doc420230511131519.xls doc520230511131519.ส   28-04-2566  20  5
3   ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2566 ม.1- ม.4  ประกาศฯ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4   28-04-2566  19  3
4   รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  doc120230410093251.pdf   10-04-2566  35  7
5   องค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง รับโอน(ย้าย) ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับ ปก./ชก. จำนวน 1 อัตรา  doc120230221091211.pdf   21-02-2566  241  10
6   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง เรื่อง ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566  ประกาศฯ   31-01-2566  71  2
7   ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ร่วมตอบแบบสอบถามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของอบต.ถืมตอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566    01-01-2566  68  0
8   ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566  doc120221202083023.jpg doc220221202083023.jpg doc320221202083023.jpg   02-12-2565  104  7
9   ประชาสัมพันธ์เชิญประชาชนร่วมจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน    15-11-2565  73  0
10   ประกาศ แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566  doc120221025034939.jpg doc220221025034939.jpg doc320221025034939.jpg doc420221025034939.jpg doc520221025034939.jpg doc620221025034939.jpg   25-10-2565  141  3
11   ประชาสัมพันธ์ วิธีกำจัดขยะเปียกในบ้าน แบบง่ายๆ ช่วยกำจัดวิธีขยะ ช่วยกำจัดกลิ่น สามารถเปลี่ยนขยะให้เป็นปุ๋ย    19-10-2565  130  0
12   ประชาสัมพันธ์ คู่มือ ” ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน    27-09-2565  133  0
13   ประกาศผู้ชนะ-เสริมผิวแอสฟัลท์ติก บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ที่ 8  doc120220629044106.pdf   29-06-2565  165  0
14   ประกาศผู้ชนะ-เสริมผิวแอสฟัลท์ติก บ้านวังฆ้อง หมู่ที่ 3  doc120220629044030.pdf   29-06-2565  169  0
15   ประกาศผู้ชนะ-เสริมผิวแอสฟัลท์ติก บ้านวังฆ้อง หมู่ที่ 3 (จ่ายขาดเงินสะสม)  doc120220629043957.pdf   29-06-2565  317  0
16   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565  doc120220629071135.jpg doc220220629071135.jpg doc320220629071135.jpg doc420220629071135.jpg doc620220629071135.jpg   27-06-2565  144  5
17   ตารางบก.01-ปรับปรุงแนวท่อประปา บ้านถืมตอง หมู่ที่ 1 ตำบลถืมตอง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  doc120220610042432.pdf   07-06-2565  332  0
18   การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)    24-05-2565  6  0
19   แผ่นพับประชาสัมพันธ์ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  doc120230525152453.pdf   23-05-2565  2  2
20   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  doc120220506020435.jpg   06-05-2565  140  2
21   ประชาสัมพันธ์ คู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดการของเสียอันตรายชุมชน  doc120220429043923.pdf   29-04-2565  122  5
22   ประกาศ-ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565  doc120220426084559.pdf doc220220426093252.pdf   31-03-2565  134  7
23   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565  doc120220426040425.pdf   31-03-2565  129  2
24   ประชาสัมพันธ์สื่อแอนิเมชันอินโฟกราฟิก เรื่อง ภาษีป้าย  สื่อแอนิเมชันอินโฟกราฟิก ภาษีป้าย   09-03-2565  131  7
25   ขอเชิญประชาชนผู้มารับบริการหรือติดต่อราชการ กับองค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการตอบแบบประเมินคุณธรรมความโปร่งใสประจำปี 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง    01-03-2565  118  0
26   ขอความร่วมมือทุกท่านที่ปฏิบัติงานให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง มาเป็นระยะเลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)    01-03-2565  139  0
27   ประชาสัมพันธ์ รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  doc120220301061658.pdf   01-03-2565  139  3
28   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565  doc120220426040243.pdf   28-02-2565  127  0
29   กระบวนการการเก็บขนขยะประเภท  doc120230601104912.pdf   31-01-2565  1  1
30   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565  doc120220426040105.pdf   31-01-2565  128  2
31   ประกาศ บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565 (หมู่ 7 - หมู่ 8)  ประกาศฯ หมู่7 หมู่ 7 (ร้านค้า) หมู่ 8 หมู่ 8 (ร้านค้า)   31-01-2565  128  9
32   ประกาศ บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565 (หมู่ 5 - หมู่ 6)  ประกาศฯ หมู่ 5 หมู่่ 6 หมู่ 6 (ร้านค้า)   31-01-2565  132  3
33   ประกาศ บัญชีประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565 (หมู่ที่ 1 - หมู่ 4)  ประกาศฯ หมู่1 หมู่1(ร้านค้า) หมู่ 2 หมู่ 3 หมู่ 4   31-01-2565  122  14
34   ประกาศ บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้คำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง ประจำปี 2565  ประกาศฯ บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน(เพิ่มเติม) บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง   31-01-2565  136  15
35   ประชาสัมพันธ์ No gift policy นโยบาย ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกช่วงเทศกาล  doc120220210082608.pdf   25-01-2565  131  5
36   คู่มือการปฏิบัติงานการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ประจำปี 2565  doc120230523111902.pdf   24-01-2565  7  6
37   ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา  doc120220110080743.pdf   10-01-2565  129  9
38   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564  doc120220426035921.pdf   29-12-2564  125  1
39   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564  doc120220426035617.pdf   30-11-2564  125  1
40   ประกาศ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 (ม.6-ม.8)  ประกาศฯ doc220211202092316.pdf doc320211202092316.pdf doc420211202092316.pdf   29-11-2564  151  2
41   ประกาศ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 (ม.1-ม.5)  ประกาศฯ doc220211202091949.pdf doc320211202091949.pdf doc420211202091949.pdf doc520211202091949.pdf doc620211202091949.pdf   29-11-2564  172  3
42   ประชาสัมพันธ์ สารคดีการผลิตน้ำหมักชีวภาพ    15-11-2564  322  0
43   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564  doc120220426035124.pdf   29-10-2564  116  1
44   ประกาศ แผนการจัดเก็บภาษีฯ ประจำปีงบประมาณ 2565  ประกาศฯ   28-10-2564  159  2
45   ประกาศ ยกเลิกประกาศการประมูลให้เช่าตลาดสด องค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง ครั้งที่ 3  ประกาศฯ   19-10-2564  155  6
46   ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง  doc120211007042113.pdf   06-10-2564  173  13
47   ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง  doc120211007042050.pdf   06-10-2564  167  7
48   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564  doc120220428044006.pdf   30-09-2564  129  5
49   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   30-09-2564  119  5
50   ประกาศ การประมูลให้เช่าตลาดสด องค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง (ครั้งที่3)  ประกาศฯ   23-09-2564  159  3
51   ประกาศ ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง ด้วยงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง จะดำเนินการลงพื้นที่สำรวจภาคสนามเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 จึงขอประชาสัมพันธ์การลงพื้นที่ของเจ้าพนักงานสำรวจ ตามกำหนดการที่ได้แนบท้ายประกาศฯ นี้ ติดต่อสอบถาม โทร 054-785201 ต่อ 12 ในวันและเวลาราชการ  doc120220125081632.jpg doc220220125081632.jpg   22-09-2564  117  2
52   ประกาศ ยกเลิกประกาศการประมูลให้เช่าตลาดสด องค์การบริาหารส่วนตำบลถืมตอง (ครั้งที่2)  ประกาศฯ   21-09-2564  161  2
53   ประกาศ ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง  ประกาศฯ   14-09-2564  148  1
54   ประกาศ เรื่องการประมูลให้เช่าตลาดสด องค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง ขอรับเอกสารประมูลวันที่ 6 - 17 ก.ย. 64 กำหนดยื่นซองและรับซองประมูลวันที่ 20 ก.ย.64  ประกาศการให้เช่าประมูลตลาดสด   03-09-2564  152  6
55   บรรยายเรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสของข้าราชการ    01-09-2564  156  0
56   การบรรยาย การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ    01-09-2564  166  0
57   บรรยายเรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสของข้าราชการ    01-09-2564  157  0
58   ประกาศยกเลิกการประมูลให้เช่าตลาดสด องค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง  ประกาศฯ   18-08-2564  154  2
59   ขอเชิญตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ของหน่วยงานภาครัฐ ของสำนักงาน ก.พ.ร.    18-08-2564  140  0
60   ประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบคัดเลือกสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง กองการศีกษาและวัฒนธรรม  doc120210811050144.pdf   11-08-2564  158  8
 หน้า 1 | 2 | 3 | 
 
 
  หน้าแรก  I  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  I  ร้องทุกข์-ร้องเรียน  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.  
  องค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000 โทรศัพท์ 0-5478-5201 , โทรสาร 0-5478-5535  
  การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป  
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615