กระดานสนทนาทั้งหมด
    ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง  
สภาพทั่วไป
สำนักงานปลัด
ตราสัญลักษณ์
กองคลัง
กองช่าง
บริการขั้นพื้นฐาน
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สภาพทางสังคม
งานป้องกันการทุจริตและประพฤติไม่ชอบ ของ อบต.ถืมตอง
สภาพเศรษฐกิจ
วิสัยทัศน์
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบล
ประกาศ อบต.ถืมตอง เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความสุจริต
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริต ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงานของผู้บริหาร
facebook อบต.ถืมตอง
ช่องทางร้องเรียน-ร้องทุกข์
การจัดการองค์ความรู้ในองค์ความรู้ (km)
ข่าวประชาสัมพันธ์ด้านสาธารณสุข
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อ อบต.ถืมตอง
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง
6 เคล็ดลับช่วยประหยัดไฟ
รายงานผลการลดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
งานหน่วยตรวจสอบภายใน
ข้อมูลแหล่งเรียนรู้
ลานกีฬาตำบลถืมตอง
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  มุมอาเซียน
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 งานกิจการสภา อบต.ถืมตอง
 งานจัดเก็บรายได้
 งานบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ กองคลัง
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 นโยบายและกรอบแนวทางการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 สื่อประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า
 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
 แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ อบต.ถืมตอง
 สื่อประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม
 ชุดหนังสือ แนวทางการพัฒนานโยบายด้านเอดส์
 มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง
 แผนปฏิบัติการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง
 ประกาศผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง
 สื่อประชาสัมพันธ์ ลดปริมาณขยะด้วยหลักการง่ายๆ สามประการ 3Rs
 กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ
 วารสารประชาสัมพันธ์ อบต.ถืมตอง
 รายงานผลกการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ราชวงศ์จักรี ผลิตโดย โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 สื่อให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงาน
 ประชาสัมพันธ์ความรู้อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาฯ
 องค์ความรู้และคู่มือการจัดการปัญหามลพิษสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนดำเนินงานประจำปี
 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
 แผนปฏิบัติการและป้องกันการทุจริต
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (รอบ 12 เดือน)
 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อบต.
 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
 กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและปฏิบัติงานของ อบต.
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 คู่มือประชาชน
 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้ยึดถือปฏิบัติ
 
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 สรุปคะแนนการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง
 E -Service
 ตารางการปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอย
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 ช่องทางรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ การคัดแยกขยะและบริหารขยะเปียกในครัวเรือน ปีงบประมาณ 2566
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 การประเมินผลและรายงานผลนโยบาย No Gift Policy
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ของ อบต.ประจำปี
 ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลถืมตอง
 ประชาสัมพันธ์การทิ้งขยะอันตราย ตามโครงการ "จังหวัดสะอาด" องค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง
 แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงานประจำปี
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน
 ฐานข้อมูลตลาดในพื้นที่ตำบลถืมตอง
 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ อบต.ถืมตอง
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
������������������������������
______________________________________________________________________
เข้าร่วมประชุมเครือข่ายการจัดการความปลอดภัยทางถนน
[22-09-2023]   เข้าร่วมประชุมเครือข่ายการจัดการความปลอดภัยทางถนน  
กิจกรรม Big Cleaning Dayตามโครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ ครั้งที่ 2/2566
[20-09-2023]   กิจกรรม Big Cleaning Dayตามโครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ ครั้งที่ 2/2566  
พ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย รอบบ้านผู้ป่วยไข้เลือดออก ณ บ้านนาท่อเด่น หมู่ที่ 4 ตำบลถืมตอง
[26-08-2023]   พ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย รอบบ้านผู้ป่วยไข้เลือดออก ณ บ้านนาท่อเด่น หมู่ที่ 4 ตำบลถืมตอง 
ทีมกู้ชีพ กู้ภัย อบต.ถืมตอง เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการของพื้นที่เพื่่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินของประชาชน ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดน่าน ประจำปี 2566 ของโรงพยาบาลน่าน
[25-08-2023]   ทีมกู้ชีพ กู้ภัย อบต.ถืมตอง เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการของพื้นที่เพื่่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินของประชาชน ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดน่าน ประจำปี 2566 ของโรงพยาบาลน่าน 
ดำเนินการควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยการพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย รอบบ้านผู้ป่วยไข้เลือดออก ณ บ้านวังฆ้อง หมู่ที่ 3 ตำบลถืมตอง
[23-08-2023]   ดำเนินการควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยการพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย รอบบ้านผู้ป่วยไข้เลือดออก ณ บ้านวังฆ้อง หมู่ที่ 3 ตำบลถืมตอง 
นายภานุพันธ์ ศรีนวน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนฯ
[18-08-2023]   นายภานุพันธ์ ศรีนวน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนฯ 
ทีม จนท.กู้ชีพ กู้ภัย อบต.ถืมตองจับงูเหลือม บ้านวังฆ้อง หมู่ที่ 3 และนำปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
[17-08-2023]   ทีม จนท.กู้ชีพ กู้ภัย อบต.ถืมตองจับงูเหลือม บ้านวังฆ้อง หมู่ที่ 3 และนำปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ 
ดำเนินการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก สำรวจลูกน้ำยุงลาย ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย รอบบ้านผู้ป่วยไข้เลือดออก บ้านฝายแก หมู่ที่ 7
[09-08-2023]   ดำเนินการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก สำรวจลูกน้ำยุงลาย ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย รอบบ้านผู้ป่วยไข้เลือดออก บ้านฝายแก หมู่ที่ 7 
กิจกรรมปลูกหญ้าแฝกสองฟากฝั่งลำน้ำสมุนหน้าฝายน้ำล้นบริเวณลุ่มวัดถืมตอง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
[28-07-2023]   กิจกรรมปลูกหญ้าแฝกสองฟากฝั่งลำน้ำสมุนหน้าฝายน้ำล้นบริเวณลุ่มวัดถืมตอง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2566
[27-07-2023]   กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2566 
องค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง ดำเนินการตรวจสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
[24-07-2023]   องค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง ดำเนินการตรวจสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการเต้นประกอบจังหวะเพลง
[08-07-2023]   โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการเต้นประกอบจังหวะเพลง 
กิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลถืมตอง ปีงบประมาณ 2566
[26-06-2023]   กิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลถืมตอง ปีงบประมาณ 2566 
องค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในสถานศึกษา
[22-06-2023]   องค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในสถานศึกษา 
มอบนโยบายการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลถืมตอง ปีงบประมาณ 2566
[21-06-2023]   มอบนโยบายการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลถืมตอง ปีงบประมาณ 2566  
ปลูกผักสวนครัวและพืชสมุนไพร ตามโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร
[16-06-2023]   ปลูกผักสวนครัวและพืชสมุนไพร ตามโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร 
ส่งมอบทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย (ทรายอะเบท) ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถืมตอง
[15-06-2023]   ส่งมอบทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย (ทรายอะเบท) ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถืมตอง 
มอบสิ่งของให้กับกลุ่มเปราะบางเป็นผู้สูงอายุ ที่มีฐานะยากจน และป่วยติดเตียง ในตำบลถืมตอง
[12-06-2023]   มอบสิ่งของให้กับกลุ่มเปราะบางเป็นผู้สูงอายุ ที่มีฐานะยากจน และป่วยติดเตียง ในตำบลถืมตอง 
ดำเนินการสอบสวนโรคและควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก สำรวจลูกน้ำยุงลาย บ้านใหม่สุขสันต์
[08-06-2023]   ดำเนินการสอบสวนโรคและควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก สำรวจลูกน้ำยุงลาย บ้านใหม่สุขสันต์  
ร่วมขบวนแห่ครัวทานงานแปดเป็งนมัสการพระธาตุเขาน้อย 2566
[02-06-2023]   ร่วมขบวนแห่ครัวทานงานแปดเป็งนมัสการพระธาตุเขาน้อย 2566 
กิจกรรม kick off โครงการ
[25-05-2023]   กิจกรรม kick off โครงการ " 1 หมู่บ้าน 1 ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน 
พลตรี คณิศร อาสมะ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ลงพื้นที่เยี่ยมมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค
[20-04-2023]   พลตรี คณิศร อาสมะ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ลงพื้นที่เยี่ยมมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค  
 โครงการสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ตำบลถืมตอง ประจำปี 2566
[14-04-2023]   โครงการสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ตำบลถืมตอง ประจำปี 2566 
พิธีเปิดด่านปฏิบัติการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ 2566
[11-04-2023]   พิธีเปิดด่านปฏิบัติการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ 2566 
นายชัยนรงค์ วงค์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 (7 วันอันตราย) ณ ด่านตรวจตำบลถืมตอง
[11-04-2023]   นายชัยนรงค์ วงค์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 (7 วันอันตราย) ณ ด่านตรวจตำบลถืมตอง 
มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ที่ได้รับการสนับสนุนจาก # สมาคมเอี่ยวสัมพันธ์ กรุงเทพฯ # ให้แก่ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในตำบลถืมตอง
[05-04-2023]   มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ที่ได้รับการสนับสนุนจาก # สมาคมเอี่ยวสัมพันธ์ กรุงเทพฯ # ให้แก่ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในตำบลถืมตอง 
ร่วมต้อนรับ พลเอก พิเศษ ศิริเกษม ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงของกองทัพบกและคณะ
[28-03-2023]   ร่วมต้อนรับ พลเอก พิเศษ ศิริเกษม ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงของกองทัพบกและคณะ 
 กิจกรรม ในพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย? ประจำปี 2566
[18-03-2023]   กิจกรรม ในพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย? ประจำปี 2566 
กิจกรรม Big Cleaning day ตามโครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ
[02-03-2023]   กิจกรรม Big Cleaning day ตามโครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ 
ส่งมอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับอาสาปศุสัตว์ตำบลถืมตอง ทั้ง 8 หมู่บ้าน
[22-02-2023]   ส่งมอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับอาสาปศุสัตว์ตำบลถืมตอง ทั้ง 8 หมู่บ้าน 
โครงการอบรมให้ความรู้การแจ้งหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน 1669 การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนในกลุ่มผู้สูงอายุ
[09-02-2023]   โครงการอบรมให้ความรู้การแจ้งหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน 1669 การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนในกลุ่มผู้สูงอายุ 
กิจกรรมล้างตลาดสดตำบลถืมตอง
[31-01-2023]   กิจกรรมล้างตลาดสดตำบลถืมตอง 
กิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
[24-01-2023]   กิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 
โครงการงานนมัสการพระธาตุเจ้านวมมหาราชมิ่งมงคล
[05-01-2023]   โครงการงานนมัสการพระธาตุเจ้านวมมหาราชมิ่งมงคล 
การแข่งขันกีฬาประจำตำบลถืมตอง ประจำปี 2565
[31-12-2022]   การแข่งขันกีฬาประจำตำบลถืมตอง ประจำปี 2565 
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิพยวดี กรมหลวงสารินีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
[23-12-2022]   พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิพยวดี กรมหลวงสารินีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  
ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยองค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง เพื่อขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทย ตามนโยบายรัฐบาล
[17-11-2022]   ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยองค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง เพื่อขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทย ตามนโยบายรัฐบาล 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถืมตองร่วมเป็นเกียรติในการรับมอบป้ายช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดน่าน
[14-11-2022]   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถืมตองร่วมเป็นเกียรติในการรับมอบป้ายช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดน่าน  
กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว สืบสาน รักษาวัฒนธรรมประเพณี
[11-11-2022]   กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว สืบสาน รักษาวัฒนธรรมประเพณี 
องค์กรบริหารส่วนตำบลถืมตอง ขอขอบคุณ บริษัทนิ่มซี่เส็งสาขาปางค่า ที่ได้ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม ในการแข่งขันกีฬาประจำตำบล ประจำปี 2565
[21-10-2022]   องค์กรบริหารส่วนตำบลถืมตอง ขอขอบคุณ บริษัทนิ่มซี่เส็งสาขาปางค่า ที่ได้ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม ในการแข่งขันกีฬาประจำตำบล ประจำปี 2565 
กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565
[21-10-2022]   กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 
 ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องค่าทดแทน ค่าใช้จ่าย ณ บ้านวังฆ้อง หมู่ที่ 3 ตำบลถืมตอง
[19-10-2022]   ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องค่าทดแทน ค่าใช้จ่าย ณ บ้านวังฆ้อง หมู่ที่ 3 ตำบลถืมตอง 
ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดงานประเพณีในตำบลถืมตองทุกเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2566
[19-10-2022]   ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดงานประเพณีในตำบลถืมตองทุกเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 
การประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดงานประเพณีในตำบลถืมตองทุกเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2566
[11-10-2022]   การประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดงานประเพณีในตำบลถืมตองทุกเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 
รับมอบเกียรติบัตร และร่วมกิจกรรม U2T for BCG and University as a Marketplac ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
[03-10-2022]   รับมอบเกียรติบัตร และร่วมกิจกรรม U2T for BCG and University as a Marketplac ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ 
โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565
[03-10-2022]   โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 
การฝึกอบรมโครงการฝึกทักษะการช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับนักเรียน
[03-10-2022]   การฝึกอบรมโครงการฝึกทักษะการช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับนักเรียน  
กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กร ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม และบุคคลในการดำเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ ประจำปี 2565
[03-10-2022]   กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กร ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม และบุคคลในการดำเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ ประจำปี 2565  
โครงการ ศูนย์ตรวจสภาพรถจักรยานยนต์
[03-10-2022]   โครงการ ศูนย์ตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ 
รับมอบเกียรติบัตร
[03-10-2022]   รับมอบเกียรติบัตร "ภาคีเครือข่ายชุมชนร่วมใจให้การดูแลสุขภาวะของประชาชน ดีเด่น" 
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการความปลอดภัยทางถนนของคณะกรรมการศูนย์ความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.ต.ถืมตอง)
[09-09-2022]   จัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการความปลอดภัยทางถนนของคณะกรรมการศูนย์ความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.ต.ถืมตอง) 
องค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง ร่วมกับ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดน่าน ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง ราษฎรบ้านถืมตอง หมู่ที่ 1 มีความประสงค์ขอรับการช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมเพื่ิ้ิิอเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี
[01-09-2022]   องค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง ร่วมกับ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดน่าน ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง ราษฎรบ้านถืมตอง หมู่ที่ 1 มีความประสงค์ขอรับการช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมเพื่ิ้ิิอเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี 
เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพการจัดการความปลอดภัยทางถนนระดับพื้นที่ ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2565 ณ ห้องแกรนด์ AB  โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น  กรุงเทพมหานคร
[30-08-2022]   เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพการจัดการความปลอดภัยทางถนนระดับพื้นที่ ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2565 ณ ห้องแกรนด์ AB โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 
กิจกรรมโครงการถนนเมืองน่านสะอาด ปราศจากขยะ Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
[30-08-2022]   กิจกรรมโครงการถนนเมืองน่านสะอาด ปราศจากขยะ Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 
กิจกรรมโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น
[11-08-2022]   กิจกรรมโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น 
องค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง ร่วมกันดำนา ปลูกข้าว
[04-08-2022]   องค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง ร่วมกันดำนา ปลูกข้าว "ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ" เพื่อสานต่อพระราชปณิธานงานของพ่อ ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนไทยไม่ละทิ้งการปลูกข้าว ณ แปลงหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง 
 ลงพื้นที่พ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ บ้านฝายแก หมู่ที่7 ต.ถืมตอง โดยดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีแบบละอองฝอย เพื่อกำจัดยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก และควบคุมยุงลายตัวแก่ที่อาจเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก
[04-08-2022]   ลงพื้นที่พ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ บ้านฝายแก หมู่ที่7 ต.ถืมตอง โดยดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีแบบละอองฝอย เพื่อกำจัดยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก และควบคุมยุงลายตัวแก่ที่อาจเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก 
กิจกรรมโครงการฝึกทักษะการช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับกลุ่มกู้ชีพกู้ภัย และ อปพร. เพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันภัยต่างๆที่อาจเกิดขึ้นทันท่วงทีและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
[04-08-2022]   กิจกรรมโครงการฝึกทักษะการช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับกลุ่มกู้ชีพกู้ภัย และ อปพร. เพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันภัยต่างๆที่อาจเกิดขึ้นทันท่วงทีและพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
 ร่วมประชุมและทำ MOU เครือข่ายจัดการด้านความปลอดภัยทางถนนโดยชุมชนท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนงานตามโครงการส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายการจัดการความปลอดภัยทางถนนโดยชุมชนท้องถิ่น
[04-08-2022]   ร่วมประชุมและทำ MOU เครือข่ายจัดการด้านความปลอดภัยทางถนนโดยชุมชนท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนงานตามโครงการส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายการจัดการความปลอดภัยทางถนนโดยชุมชนท้องถิ่น 
ออกสำรวจความเสียหายเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยธรรมชาติ (วาตภัย) ที่เกิดขึ้นในวันที่ 15 มิถุนายน 2565
[04-08-2022]   ออกสำรวจความเสียหายเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยธรรมชาติ (วาตภัย) ที่เกิดขึ้นในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 
 หน้า 1 | 2 | 3 | 
 
 
  หน้าแรก  I  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  I  ร้องทุกข์-ร้องเรียน  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.  
  องค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000 โทรศัพท์ 0-5478-5201 , โทรสาร 0-5478-5535  
  การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป  
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615