กระดานสนทนาทั้งหมด
    ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง  
สภาพทั่วไป
สำนักงานปลัด
ตราสัญลักษณ์
กองคลัง
กองช่าง
บริการขั้นพื้นฐาน
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สภาพทางสังคม
งานป้องกันการทุจริตและประพฤติไม่ชอบ ของ อบต.ถืมตอง
สภาพเศรษฐกิจ
วิสัยทัศน์
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบล
ประกาศ อบต.ถืมตอง เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความสุจริต
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริต ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงานของผู้บริหาร
facebook อบต.ถืมตอง
ช่องทางร้องเรียน-ร้องทุกข์
การจัดการองค์ความรู้ในองค์ความรู้ (km)
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ด้าน อนามัย สาธารณสุข
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อ อบต.ถืมตอง
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง
6 เคล็ดลับช่วยประหยัดไฟ
รายงานผลการลดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
งานหน่วยตรวจสอบภายใน
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  มุมอาเซียน
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 งานกิจการสภา อบต.ถืมตอง
 งานจัดเก็บรายได้
 งานบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ กองคลัง
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 นโยบายและกรอบแนวทางการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 สื่อประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า
 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
 แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ อบต.ถืมตอง
 สื่อประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม
 ชุดหนังสือ แนวทางการพัฒนานโยบายด้านเอดส์
 มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง
 แผนปฏิบัติการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง
 ประกาศผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง
 สื่อประชาสัมพันธ์ ลดปริมาณขยะด้วยหลักการง่ายๆ สามประการ 3Rs
 กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ
 วารสารประชาสัมพันธ์ อบต.ถืมตอง
 รายงานผลกการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ราชวงศ์จักรี ผลิตโดย โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนดำเนินงานประจำปี
 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
 แผนปฏิบัติการและป้องกันการทุจริต
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (รอบ 12 เดือน)
 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อบต.
 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
 กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและปฏิบัติงานของ อบต.
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 คู่มือประชาชน
 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้ยึดถือปฏิบัติ
 
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 สรุปคะแนนการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง
 E -Service
 ตารางการปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอย
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 ช่องทางรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ การคัดแยกขยะและบริหารขยะเปียกในครัวเรือน ปีงบประมาณ 2566
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 การประเมินผลและรายงานผลนโยบาย No Gift Policy
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ของ อบต.ประจำปี
 ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลถืมตอง
 ประชาสัมพันธ์การทิ้งขยะอันตราย ตามโครงการ "จังหวัดสะอาด" องค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง
 แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงานประจำปี
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
ภาพ�ิจ�รรม
______________________________________________________________________
พลตรี คณิศร อาสมะ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ลงพื้นที่เยี่ยมมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค
[20-04-2023]   พลตรี คณิศร อาสมะ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ลงพื้นที่เยี่ยมมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค  
 โครงการสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ตำบลถืมตอง ประจำปี 2566
[14-04-2023]   โครงการสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ตำบลถืมตอง ประจำปี 2566 
นายชัยนรงค์ วงค์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 (7 วันอันตราย) ณ ด่านตรวจตำบลถืมตอง
[11-04-2023]   นายชัยนรงค์ วงค์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 (7 วันอันตราย) ณ ด่านตรวจตำบลถืมตอง 
พิธีเปิดด่านปฏิบัติการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ 2566
[11-04-2023]   พิธีเปิดด่านปฏิบัติการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ 2566 
มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ที่ได้รับการสนับสนุนจาก # สมาคมเอี่ยวสัมพันธ์ กรุงเทพฯ # ให้แก่ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในตำบลถืมตอง
[05-04-2023]   มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ที่ได้รับการสนับสนุนจาก # สมาคมเอี่ยวสัมพันธ์ กรุงเทพฯ # ให้แก่ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในตำบลถืมตอง 
ร่วมต้อนรับ พลเอก พิเศษ ศิริเกษม ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงของกองทัพบกและคณะ
[28-03-2023]   ร่วมต้อนรับ พลเอก พิเศษ ศิริเกษม ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงของกองทัพบกและคณะ 
 กิจกรรม ในพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย? ประจำปี 2566
[18-03-2023]   กิจกรรม ในพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย? ประจำปี 2566 
กิจกรรม Big Cleaning day ตามโครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ
[02-03-2023]   กิจกรรม Big Cleaning day ตามโครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ 
ส่งมอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับอาสาปศุสัตว์ตำบลถืมตอง ทั้ง 8 หมู่บ้าน
[22-02-2023]   ส่งมอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับอาสาปศุสัตว์ตำบลถืมตอง ทั้ง 8 หมู่บ้าน 
โครงการอบรมให้ความรู้การแจ้งหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน 1669 การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนในกลุ่มผู้สูงอายุ
[09-02-2023]   โครงการอบรมให้ความรู้การแจ้งหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน 1669 การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนในกลุ่มผู้สูงอายุ 
กิจกรรมล้างตลาดสดตำบลถืมตอง
[31-01-2023]   กิจกรรมล้างตลาดสดตำบลถืมตอง 
กิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
[24-01-2023]   กิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 
โครงการงานนมัสการพระธาตุเจ้านวมมหาราชมิ่งมงคล
[05-01-2023]   โครงการงานนมัสการพระธาตุเจ้านวมมหาราชมิ่งมงคล 
การแข่งขันกีฬาประจำตำบลถืมตอง ประจำปี 2565
[31-12-2022]   การแข่งขันกีฬาประจำตำบลถืมตอง ประจำปี 2565 
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิพยวดี กรมหลวงสารินีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
[23-12-2022]   พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิพยวดี กรมหลวงสารินีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  
ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยองค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง เพื่อขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทย ตามนโยบายรัฐบาล
[17-11-2022]   ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยองค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง เพื่อขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทย ตามนโยบายรัฐบาล 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถืมตองร่วมเป็นเกียรติในการรับมอบป้ายช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดน่าน
[14-11-2022]   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถืมตองร่วมเป็นเกียรติในการรับมอบป้ายช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดน่าน  
กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว สืบสาน รักษาวัฒนธรรมประเพณี
[11-11-2022]   กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว สืบสาน รักษาวัฒนธรรมประเพณี 
องค์กรบริหารส่วนตำบลถืมตอง ขอขอบคุณ บริษัทนิ่มซี่เส็งสาขาปางค่า ที่ได้ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม ในการแข่งขันกีฬาประจำตำบล ประจำปี 2565
[21-10-2022]   องค์กรบริหารส่วนตำบลถืมตอง ขอขอบคุณ บริษัทนิ่มซี่เส็งสาขาปางค่า ที่ได้ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม ในการแข่งขันกีฬาประจำตำบล ประจำปี 2565 
 ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องค่าทดแทน ค่าใช้จ่าย ณ บ้านวังฆ้อง หมู่ที่ 3 ตำบลถืมตอง
[19-10-2022]   ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องค่าทดแทน ค่าใช้จ่าย ณ บ้านวังฆ้อง หมู่ที่ 3 ตำบลถืมตอง 
ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดงานประเพณีในตำบลถืมตองทุกเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2566
[19-10-2022]   ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดงานประเพณีในตำบลถืมตองทุกเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 
การประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดงานประเพณีในตำบลถืมตองทุกเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2566
[11-10-2022]   การประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดงานประเพณีในตำบลถืมตองทุกเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 
รับมอบเกียรติบัตร และร่วมกิจกรรม U2T for BCG and University as a Marketplac ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
[03-10-2022]   รับมอบเกียรติบัตร และร่วมกิจกรรม U2T for BCG and University as a Marketplac ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ 
โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565
[03-10-2022]   โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 
การฝึกอบรมโครงการฝึกทักษะการช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับนักเรียน
[03-10-2022]   การฝึกอบรมโครงการฝึกทักษะการช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับนักเรียน  
กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กร ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม และบุคคลในการดำเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ ประจำปี 2565
[03-10-2022]   กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กร ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม และบุคคลในการดำเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ ประจำปี 2565  
โครงการ ศูนย์ตรวจสภาพรถจักรยานยนต์
[03-10-2022]   โครงการ ศูนย์ตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ 
รับมอบเกียรติบัตร
[03-10-2022]   รับมอบเกียรติบัตร "ภาคีเครือข่ายชุมชนร่วมใจให้การดูแลสุขภาวะของประชาชน ดีเด่น" 
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการความปลอดภัยทางถนนของคณะกรรมการศูนย์ความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.ต.ถืมตอง)
[09-09-2022]   จัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการความปลอดภัยทางถนนของคณะกรรมการศูนย์ความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.ต.ถืมตอง) 
องค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง ร่วมกับ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดน่าน ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง ราษฎรบ้านถืมตอง หมู่ที่ 1 มีความประสงค์ขอรับการช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมเพื่ิ้ิิอเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี
[01-09-2022]   องค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง ร่วมกับ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดน่าน ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง ราษฎรบ้านถืมตอง หมู่ที่ 1 มีความประสงค์ขอรับการช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมเพื่ิ้ิิอเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี 
เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพการจัดการความปลอดภัยทางถนนระดับพื้นที่ ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2565 ณ ห้องแกรนด์ AB  โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น  กรุงเทพมหานคร
[30-08-2022]   เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพการจัดการความปลอดภัยทางถนนระดับพื้นที่ ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2565 ณ ห้องแกรนด์ AB โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 
กิจกรรมโครงการถนนเมืองน่านสะอาด ปราศจากขยะ Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
[30-08-2022]   กิจกรรมโครงการถนนเมืองน่านสะอาด ปราศจากขยะ Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง ร่วมกันดำนา ปลูกข้าว
[04-08-2022]   องค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง ร่วมกันดำนา ปลูกข้าว "ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ" เพื่อสานต่อพระราชปณิธานงานของพ่อ ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนไทยไม่ละทิ้งการปลูกข้าว ณ แปลงหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง 
 ลงพื้นที่พ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ บ้านฝายแก หมู่ที่7 ต.ถืมตอง โดยดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีแบบละอองฝอย เพื่อกำจัดยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก และควบคุมยุงลายตัวแก่ที่อาจเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก
[04-08-2022]   ลงพื้นที่พ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ บ้านฝายแก หมู่ที่7 ต.ถืมตอง โดยดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีแบบละอองฝอย เพื่อกำจัดยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก และควบคุมยุงลายตัวแก่ที่อาจเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก 
กิจกรรมโครงการฝึกทักษะการช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับกลุ่มกู้ชีพกู้ภัย และ อปพร. เพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันภัยต่างๆที่อาจเกิดขึ้นทันท่วงทีและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
[04-08-2022]   กิจกรรมโครงการฝึกทักษะการช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับกลุ่มกู้ชีพกู้ภัย และ อปพร. เพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันภัยต่างๆที่อาจเกิดขึ้นทันท่วงทีและพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
 ร่วมประชุมและทำ MOU เครือข่ายจัดการด้านความปลอดภัยทางถนนโดยชุมชนท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนงานตามโครงการส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายการจัดการความปลอดภัยทางถนนโดยชุมชนท้องถิ่น
[04-08-2022]   ร่วมประชุมและทำ MOU เครือข่ายจัดการด้านความปลอดภัยทางถนนโดยชุมชนท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนงานตามโครงการส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายการจัดการความปลอดภัยทางถนนโดยชุมชนท้องถิ่น 
ออกสำรวจความเสียหายเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยธรรมชาติ (วาตภัย) ที่เกิดขึ้นในวันที่ 15 มิถุนายน 2565
[04-08-2022]   ออกสำรวจความเสียหายเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยธรรมชาติ (วาตภัย) ที่เกิดขึ้นในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 
กิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565
[30-05-2022]   กิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 
ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
[30-05-2022]   ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
ส่งมอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับอาสาปศุสัตว์ตำบลถืมตอง ทั้ง 8 หมู่บ้าน
[30-05-2022]   ส่งมอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับอาสาปศุสัตว์ตำบลถืมตอง ทั้ง 8 หมู่บ้าน 
ออกสำรวจความเสียหายเบื้องต้น จากเหตุวาตภัย พายุฤดูร้อนเมื่อวันที่ 16 มีนาคมที่ผ่านมา
[30-05-2022]   ออกสำรวจความเสียหายเบื้องต้น จากเหตุวาตภัย พายุฤดูร้อนเมื่อวันที่ 16 มีนาคมที่ผ่านมา 
ติดตามความก้าวหน้าของโครงการนวัฒกรรมสร้างรอยยิ้มรีสตาร์ทไทยแลนด์
[30-05-2022]   ติดตามความก้าวหน้าของโครงการนวัฒกรรมสร้างรอยยิ้มรีสตาร์ทไทยแลนด์ 
ลงพื้นที่ปฏิบัติงานฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
[30-05-2022]   ลงพื้นที่ปฏิบัติงานฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
ร่วมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 3 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประชาชนตำบลถืมตอง
[30-05-2022]   ร่วมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 3 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประชาชนตำบลถืมตอง 
กิจกรรม
[30-05-2022]   กิจกรรม"โครงการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนตำบลถืมตอง ประจำปีงบประมาณ 2565"  
การประชุม คณะกรรมการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 1/ 2565
[25-01-2022]   การประชุม คณะกรรมการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 1/ 2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง ได้จัดกิจกรรมทำบุญสำนักงาน อบต. ถืมตอง ประจำปี 2565
[25-01-2022]   องค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง ได้จัดกิจกรรมทำบุญสำนักงาน อบต. ถืมตอง ประจำปี 2565 
เลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง และรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง
[25-01-2022]   เลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง และรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง 
องค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง ได้จัดให้มีถังขยะติดเชื้อไว้ในที่สาธารณะหรือสถานที่รวบรวมขยะ จำนวน 14 จุด
[25-01-2022]   องค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง ได้จัดให้มีถังขยะติดเชื้อไว้ในที่สาธารณะหรือสถานที่รวบรวมขยะ จำนวน 14 จุด 
วันที่ 16 กันยายน 2564 ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ที่ใช้เป็นศูนย์กักตัวผู้ที่กลับมาจากพื้นที่เสี่ยง
[25-01-2022]   วันที่ 16 กันยายน 2564 ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ที่ใช้เป็นศูนย์กักตัวผู้ที่กลับมาจากพื้นที่เสี่ยง 
มอบเกียรติบัตรให้บุคคล หน่วยงาน องค์กร ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม และบุคคลในการดำเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ ประจำปี 2564
[15-09-2021]   มอบเกียรติบัตรให้บุคคล หน่วยงาน องค์กร ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม และบุคคลในการดำเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ ประจำปี 2564 
กิจกรรมล้างตลาด
[01-09-2021]   กิจกรรมล้างตลาด 
ตรวจเยี่ยมและได้มอบที่นอนพร้อมเครื่องนอน น้ำดื่ม และอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับรองรับผู้ป่วยโควิด-19 โดยมอบให้ผู้ที่เฝ้าสังเกตอาการ ณ
[09-08-2021]   ตรวจเยี่ยมและได้มอบที่นอนพร้อมเครื่องนอน น้ำดื่ม และอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับรองรับผู้ป่วยโควิด-19 โดยมอบให้ผู้ที่เฝ้าสังเกตอาการ ณ  
นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่  รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านตรวจเยี่ยมสถานที่กักตัวผู้ที่เดินทางเข้าหมู่บ้าน
[09-08-2021]   นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านตรวจเยี่ยมสถานที่กักตัวผู้ที่เดินทางเข้าหมู่บ้าน 
องค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง ร่วมอำนวยความสะดวกรับกลุ่มเสี่ยงที่มีผลตรวจเป็นลบ ที่ไม่มีรถกลับบ้าน ไปส่งยังที่กักตัวที่ชุมชนตามภูมิลำเนา
[29-07-2021]   องค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง ร่วมอำนวยความสะดวกรับกลุ่มเสี่ยงที่มีผลตรวจเป็นลบ ที่ไม่มีรถกลับบ้าน ไปส่งยังที่กักตัวที่ชุมชนตามภูมิลำเนา 
ประชุมติดตามการดำเนินการเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการ
[23-04-2021]   ประชุมติดตามการดำเนินการเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการ 
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำ อบต.ถืมตอง
[05-03-2021]   โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำ อบต.ถืมตอง 
โครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ
[14-08-2020]   โครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ 
กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด
[07-08-2020]   กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด  
กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาคลองส่งน้ำลำเหมืองหลวง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10
[24-07-2020]   กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาคลองส่งน้ำลำเหมืองหลวง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 
 หน้า 1 | 2 | 
 
 
  หน้าแรก  I  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  I  ร้องทุกข์-ร้องเรียน  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.  
  องค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000 โทรศัพท์ 0-5478-5201 , โทรสาร 0-5478-5535  
  การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป  
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615